Skip to main content

Presidio ISD

PRESIDIO ISD

701 E. Market St.   Presidio, Texas 79845

Superintendent: Ms. Carmen Rubner crubner@presidio-isd.net

Carmen Rubner