Skip to main content

Presidio ISD

PRESIDIO ISD

701 E. Market St.   Presidio, Texas 79845

Superintendent: Mr. Ray Vasquez rvasquez@presidio-isd.net